Artikel 51 Vragen over femicide

8 maart 2023

Aan: Het college van Burgemeester en wethouders van Zaanstad

Betreft: Artikel 51 Vragen over femicide

Femicide is een groot probleem dat zich wereldwijd voordoet en verwijst naar de moord op vrouwen. De letterlijke betekenis van het woord is vrouwenmoord. Het is een extreme vorm van gendergerelateerd geweld en een ernstige schending van de mensenrechten.In de meeste gevallen is de dader een partner of ex-partner en is dit een gevolg van escalatie van huiselijk geweld. Iedere acht dagen sterft een vrouw in Nederland.

Femicide kan vele vormen aannemen, zoals huiselijk geweld, verkrachting, moord als gevolg van seksuele intimidatie of eerwraak. Het komt vaak voor in situaties waarbij sprake is van machtsongelijkheid, waarbij vrouwen en meisjes als minderwaardig worden beschouwd en behandeld.Het is belangrijk om te erkennen dat femicide niet alleen een individueel probleem is, maar ook een structureel probleem is in onze maatschappij.

Het is daarom van cruciaal belang dat er actie wordt ondernomen om femicide te bestrijden. Dit omvat het versterken van wetten en beleid om vrouwen en meisjes te beschermen tegen geweld en discriminatie, het verbeteren van de toegang tot politie en justitie en hulp voor overlevenden van geweld en het vergroten van het bewustzijn en de verantwoordelijkheid van individuen en gemeenschappen om gendergerelateerd geweld te voorkomen en aan te pakken.

Daarnaast is het belangrijk om de oorzaken van femicide aan te pakken door te werken aan de bevordering van gendergelijkheid en versterken van de positie van vrouwen en meisjes in de samenleving. Dit betekent onder andere het bevorderen van de financiële onafhankelijkheid van vrouwen. Financiële onafhankelijkheid van vrouwen kan een belangrijke factor zijn bij het voorkomen van partnergeweld. Wanneer vrouwen financieel afhankelijk zijn van hun partners, kan dit hun beperken om de relatie te beëindigen en zichzelf en eventuele kinderen te beschermen tegen geweld. Financiële onafhankelijkheid kan vrouwen ook in staat stellen om een veilige plek te vinden om te verblijven, de nodige juridische stappen  te nemen om zichzelf en hun kinderen te beschermen en een nieuw leven op te bouwen zonder afhankelijk te zijn van hun partner. Daarom is het belangrijk om te werken aan gelijke kansen voor vrouwen op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid, zodat ze de vaardigheden en de middelen hebben om financieel onafhankelijk te worden. Dit kan helpen om partnergeweld te verminderen en de veiligheid en het welzijn van vrouwen te verbeteren.

Kortom, femicide is een groot probleem dat vraagt om serieuze actie en betrokkenheid van ons allemaal. Afgelopen maanden passeerde vaak in het nieuws verschillende gevallen van vrouwen die met geweld om het leven zijn gebracht door hun (ex)partner. Dit nieuws wordt vaak gebracht in termen als “huiselijk geweld”, “drama in relationele sfeer”. Ook in Zaanstad was er onlangs sprake van een slachtoffer van femicide.

Landelijke regie rondom de aanpak femicide ontbreekt helaas en dit is teleurstellend.

Gegeven het bovenstaande hebben wij een aantal vragen:

Vraag 1: Is het college op de hoogte van het fenomeen femicide? Zo nee, waarom niet en gaat het college daar verandering in brengen?

Vraag 2: Op wat voor manier kan het college zich op lokaal niveau inzetten om (ex)partnergeweld tegen te gaan en vrouwen hier tegen te beschermen?

Vraag 3: Volgens onderzoek van Orange the World wordt er elk 8 dagen een moord op een vrouw gepleegd door haar (ex)-partner. De registratie op femicide gebeurt onvoldoende. Is het college bekend hoeveel gevallen van femicide onze stad jaarlijks kent? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4: Het stimuleren van arbeidsparticipatie, in het bijzonder van sociaaleconomisch kwetsbare vrouwen, is van groot belang. Hoewel het niet de enige en evenmin altijd de doorslaggevende factor is voor het optreden of voortduren van partnergeweld, komt uit onderzoek voldoende overtuigend naar voren dat arbeidsparticipatie van vrouwen een belangrijke factor is om hun sociale weerbaarheid te vergroten. Is het college met de PvdA Zaanstad eens dat arbeidsparticipatie toegang tot financiële middelen, maar ook emotionele steun en fysieke veiligheid bieden welke vervolgens bescherming kunnen geven in het stoppen van partnergeweld?

Vraag 5: Is het college het eens met de PvdA Zaanstad dat dit pleit voor expliciete aandacht voor de (im)materiële functie van ‘werk’ en het stimuleren van arbeidsparticipatie van sociaaleconomisch kwetsbare vrouwen? Zo ja, wat kan het college hierin betekenen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6: Kan het college een concrete datum geven wanneer het actieplan aanpak (seksuele) straatintimidatie wordt gedeeld met de raad? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7: Kunnen wij een overzicht krijgen van alle organisaties in onze stad waar (potentiële) slachtoffers en daders terecht kunnen voor preventie, melding en nazorg?

Vraag 8: In Zaanstad wordt er terecht aandacht besteed aan veiligheid en ondermijning. Is het college bereid om dit dossier onder veiligheid te categoriseren opdat er effectief preventiebeleid opgesteld kan worden opdat de focus aan het begin van de keten komt te liggen in plaats van aan het einde?

Met vriendelijke groet,

Eylem Koseoglu
PvdA Zaanstad