Werk en inkomen

Goed werk en eerlijk loon voor iedereen. Iedereen verdient goed, betekenisvol werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is meer dan alleen een inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, zorgt voor voldoening en voor verdere ontplooiing van talent.
Meedoen in de samenleving. Wie geen baan heeft of maandelijks een vast inkomen, leeft voortdurend in onzekerheid. Veel Zaankanters ervaren bestaansonzekerheid.

Hoe ernstig de gevolgen van Corona voor de werkgelegenheid zijn, weten we nu nog niet, maar dat de werkloosheid zal oplopen is zeker. Dat is voor ons aanleiding om extra te willen investeren in mensen en de arbeidsmarkt. Zzp’ers, die in de vorige crisis vaak gedwongen voor zichzelf zijn begonnen én jongeren laten we niet alleen de rekening betalen. Scholing zal onderdeel zijn van het maatwerk om mensen te begeleiden naar een baan. Daarbij benutten we de kansen volop die liggen in de verduurzamingsopgave en de energietransitie.

Goede banen in Zaanstad.

We zijn trots op de ondernemersgeest van de Zaankanters. Veel werkgevers leveren een belangrijke bijdrage aan de economie en het sociale weefsel van de stad. Samen met ondernemers van Zaanstad willen wij zorgen voor goed werk voor iedereen. Sociaal maatschappelijk verantwoorde bedrijven, groot en klein, zijn meer dan welkom. Wij willen hen steunen, maar verwachten ook dat zij hun rol voor de mensen in de stad oppakken. We willen met de werkgevers werken aan de duurzame inzetbaarheid van alle Zaankanters.

Wat wij willen:

 • De PvdA wil dat de gemeente Zaanstad zelf zoveel mogelijk vaste banen biedt en het aantal tijdelijke banen terugdringt.
 • Schoonmaak en reiniging van de openbare ruimte zijn gemeentelijke banen. Het percentage flexibele medewerkers van de gemeente mag nooit groter zijn dan 10%.
 • We willen ervoor zorgen dat onderwijs beter aansluit op het bedrijfsleven. Met werkgevers en onderwijsinstellingen gaan we jongeren verleiden om vakopleidingen zorg, techniek en bouw te volgen. Voorbereiden op sectoren waarin veel werk te vinden is en inzetten op banen van de toekomst.
 • Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf krijgen ondersteuning als zij duurzaam en sociaal willen ondernemen.
 • Er komt een Zaans banenpact voor mensen met een uitkering. In de ene sector groeit de werkgelegenheid, in de andere krimpt die juist. Samen met bedrijven en onderwijsinstellingen zorgen we ervoor dat Zaankanters in een andere sector aan het werk kunnen als dat nodig is. We investeren in het succes van Zaankanters op de werkvloer door een Zaans scholingsfonds op te richten zodat mensen met een uitkering via omscholing naar een duurzame baan worden begeleid.

Basisbanen in Zaanstad

In de uitkeringspraktijk wordt vaak gesproken over ‘mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt’. Maar we vergeten dat de arbeidsmarkt soms ook een lange afstand tot hen heeft gekregen. In Nederland is er een kwalitatieve mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden. Mensen die langere tijd geen werk hebben gehad, passen niet zomaar in de openstaande vacatures of worden simpelweg niet meer uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Dit vraagt om verandering, inzet en steun aan beide kanten.

In Nederland wordt nauwelijks meer geïnvesteerd in een actief arbeidsmarktbeleid terwijl de technologisering, flexibilisering en intensivering van werk dit juist urgenter maken. Hernieuwd actief arbeidsmarktbeleid zou zich moeten richten op goed werk voor iedereen.

De bestaande kwetsbare groepen, gaan door de besproken ontwikkelingen nog meer hindernissen ervaren om mee te doen op de arbeidsmarkt. Wie eenmaal iets langer buitenspel staat, kan moeilijker de draad oppakken. Daarom hebben we via een initiatiefvoorstel gepleit voor basisbanen in Zaanstad. Iedereen die een baan wil, moet er één kunnen krijgen van de overheid. Dat betekent volwaardig werk, voor een volwaardig salaris in je eigen stad!  We willen investeren in mensen die de wijken en buurten net even mooier maken. Conciërges, wijkhulpen, gast- personen, buurthuismedewerkers en wijkverpleegkundigen zijn van maatschappelijke waarde. Zo herstellen we niet alleen werkgelegenheid voor een groep, maar ook de sociale cohesie in buurten.

Wat wij willen:

 • Iedereen heeft recht op werk.
 • Wij creëren nieuwe basisbanen in de publieke sector. De basisbaan is een volwaardige baan met een fatsoenlijk salaris, waarmee mensen die nu nog ongewild langs de kant staan aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld als wijkhulp, beveiliger of speeltuin- en buurthuismedewerker.

Van Uitkering naar werk

Iedereen heeft recht op onze hulp om weer aan de slag te komen. ‘Eigen regie’ is te vaak synoniem geworden voor ‘red jezelf’. Mensen, die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben, worden te vaak vanuit wantrouwen benaderd. En dat terwijl we weten dat ‘eigen regie’ niet werkt in tegenstelling tot een benadering vanuit vertrouwen. Als je mensen het helemaal zelf laat doen (zonder ondersteuning) neemt de kans op werk niet toe, terwijl gezondheid en welbevinden wel minder worden.  Naast de mensen staan, aandacht geven is net als solidariteit belangrijk. Mensen zijn in de regel niet uit vrije wil aangewezen op de bijstand. Vaak is het een gevolg van pech en zijn belangrijke levensgebeurtenissen, zoals een scheiding, rouw of de Coronacrisis mede aanleiding hiervoor. Juist daarom is stress-sensitiviteit in de benadering van bijstandsgerechtigden belangrijk. Het kan niet meer zo zijn, dat mensen die een uitkering ontvangen, jarenlang niets horen van de gemeente. Als overheid moet je handelen vanuit vertrouwen en die vertrouwensrelatie moet je opbouwen.

Wat wij willen:

 • We kiezen voor wederkerigheid gebaseerd op menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid. Daarom nemen we afstand van de wederkerigheid van de verplichte tegenprestatie en het spreekwoordelijke papier prikken.
 • Mensen vragen een uitkering aan, omdat het niet is gelukt om betaald werk te vinden. Voor deze mensen is het vaak niet mogelijk om op eigen kracht wel een betaalde baan te vinden. Zonder hulp en begeleiding creëer je als gemeente je eigen granieten bestand. We gaan dat voorkomen.
 • We moeten de positie van mensen in de bijstand versterken en hun zeggenschap vergroten, zodat hulp en ondersteuning opgeëist kunnen worden.
 • Er komt een einde aan de cultuur van wantrouwen in de bijstand. De bijstand is geen moeras van sancties, formulieren en verplichtingen maar een springplank naar meedoen in de samenleving.
 • Voor de mensen, die de sprong naar werk maken, is er altijd een terugvaloptie als het om de een of andere reden niet lukt.
 • Werkom is er voor inwoners die het zonder de hulp van de overheid niet redden op de arbeidsmarkt. Voor deze groep vaak met een lage opleiding, statushouders en mensen met een arbeidsbeperking is er passende begeleiding en persoonlijke aandacht.
 • Werkom blijft een plek waar mensen met een WSW- of beschut werken indicatie werken. Voor hen is een beschermde omgeving belangrijk. Het aanbod van Werkom sluit aan bij de mogelijkheden en?

Er blijft altijd een groep die niet meer in staat is om structureel werk uit te voeren.  Deze groep vallen we niet lastig. We zoeken we naar mogelijkheden om die te vrijwaren van sollicitatie- en participatieplicht.