Bestuur

Een overheid die samenwerkt, ondersteunt en service gericht is.

De PvdA heeft zich ingezet voor een betere dienstverlening. De gemeentelijke website is aangepast en meer toegankelijk gemaakt ook voor slechtzienden en laaggeletterden. Er is meer aandacht gekomen voor de wijze van communiceren door de gemeente. We hebben gepleit voor het eerder betrekken van bewoners op onderwerpen die hen raakt.

De lokale overheid krijgt steeds meer taken. Tegelijkertijd verandert de taak en de rolopvatting van de overheid. Er wordt een sterker beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen. Digitale media spelen een steeds belangrijkere rol in de communicatie en dienstverlening van de gemeente. Burgers kunnen voor informatie en het afhandelen van zaken terecht op Zaanstad Portaal. Voor ondernemers en zelfstandigen is er het Ondernemersloket. Op zich is dat een goede ontwikkeling, die kosten bespaart en het de inwoners veelal gemakkelijker maakt. De PvdA vindt het wel belangrijk, dat de dienstverlening van de gemeente Zaanstad ook goed toegankelijk blijft voor inwoners die niet over de benodigde digitale vaardigheden en mogelijkheden beschikken.

Participatie van burgers

Als PvdA omarmen we initiatieven die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale democratie. De PvdA ondersteunt experimenten met burgerparticipatie actief. De “motiemarkt”, “het Lagerhuisdebat” en “het wijkbudget” zijn voorbeelden waar de PvdA zich actief voor inzet. Maar ook in de wijk is de Buurtschouw een goed voorbeeld waarbij vertegenwoordigers van het wijkbeheer, de gemeente, politie, woningorganisaties en buurtbewoners de openbare ruimte aan een kritisch oog onderwerpen en samen plannen voor verbetering maken. Burgerinitiatieven van bewoners worden zoveel mogelijk ondersteund, waarbij de gemeente wel een kader vaststelt waarbinnen en met welke voorwaarden initiatieven ondersteund kunnen worden. Bij (her-) inrichting van speelterreinen worden kinderen van aanpalende scholen uitgenodigd om in te spreken.

Dienstverlening
De gemeentelijke dienstverlening moet goed toegankelijk en betaalbaar zijn en gericht zijn op de vragen die mensen hebben. Voor inwoners die niet uit de voeten kunnen met dienstverlening via internet, of er geen toegang toe hebben en dat niet met hulp vanuit hun omgeving kunnen oplossen, dient altijd het persoonlijke of telefonische kanaal beschikbaar te blijven. In de publiekshal van het gemeentehuis helpen gastvrouwen en gastheren de bezoekers. De PvdA wil nagaan of deze gastvrouwen en gastheren inwoners ook verder kunnen helpen bij het afnemen van online producten/diensten via de website

Klachten
Uitgangspunt in de gemeentelijke communicatie en besluitvorming is het in samenspraak met de inwoner oplossen van geschillen. De PvdA verwacht een adequate klachtenbehandeling en een daarbij behorende goede terugkoppeling over de afhandeling/oplossing.

Gemeente Zaanstad geeft als werkgever het goede voorbeeld

De PvdA vindt dat de gemeente als grootste werkgever in de stad een dubbele verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn van haar werknemers en de inwoners van de stad. De gemeente geeft daarom het goede voorbeeld door ook mensen aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt en biedt  aan deze mensen stageplaatsen aan. De gemeente biedt daarnaast goed werk voor werknemers met een diversiteit aan opleiding en achtergronden vanuit het besef dat een vast contract mensen bestaanszekerheid geeft. Dat betekent zo min mogelijk uitbesteding aan derden (inhuur). De PvdA wil ook dat zo veel mogelijk taken door de gemeente in eigen beheer worden uitgevoerd (inbesteden).

Diversiteitsbeleid
De PvdA staat voor een open, diverse samenleving waarin iedereen kan meedoen en zich thuis voelt en waar discriminatie wordt tegengegaan. Discriminatie blijft ook op de arbeidsmarkt een hardnekkig probleem. Vooral ouderen, mensen met migratie- achtergrond en mensen met een fysieke handicap hebben moeite passend werk te vinden en voelen zich uitgesloten. De gemeente moet een goed en evenwichtig diversiteitsbeleid voeren, waar iedereen met dezelfde opleiding en werkervaring aantoonbaar gelijke kansen heeft.

Je kunt er zeker van zijn dat PvdA Zaanstad vakbekwame raadsleden en bestuurders inzet om te komen tot een goed bestuur van de stad. #SamenLevenSamenWerken