Economie

De PvdA wil de Economie versterken voor een duurzame toekomst.

Landelijk daalde de economie als gevolg van de Coronacrisis in 2020 met 3,8%, in Zaanstad was dat 2%. Deze lagere daling vloeide voort uit het feit dat Zaanstad veel productiebedrijven kent, zoals industrie en bouw. Hoewel het aantal faillissementen slechts licht hoger lag dan voorgaande jaren (o.a. door staatssteun) is de verwachting dat dit de komende jaren nog zal gaan stijgen.

Verschillende sectoren zoals toerisme, cultuur, horeca en detailhandel zijn door de gevolgen van Covid-19 zwaar getroffen. Hoewel herstel zichtbaar wordt zien we ook dat bijvoorbeeld de leegstand in de detailhandel een meer structureel karakter heeft gekregen.

De PvdA wil in samenwerking met de ondernemers in Zaanstad en de Metropoolregio Amsterdam de economische positie van Zaanstad verder ontwikkelen. Duurzaamheid, het aantrekken van innovatieve bedrijvigheid en het verder ontwikkelen van een circulaire economie zijn daarbij belangrijke pijlers. We willen echter wel het historische karakter van de Zaanstreek intact houden en binnenstedelijk wonen uitbreiden.

In Zaanstad is de industrie al eeuwen onlosmakelijk verbonden met de stad. Deze verbintenis brengt de stad al eeuwenlang veel voorspoed, echter brengt het ook uitdagingen met zich mee. Het is dan ook essentieel om een constructieve samenwerking tussen gemeente en industrie tot stand te brengen.

Wat willen wij:

 • Bij vaststelling van bestemmingsplannen voldoende rekening houden met gewenste toekomstige ontwikkelingen en voldoende ruimte voor wonen én werken.
 • Goede aansluiting tussen beschikbare beroepsbevolking en bedrijven met speciale aandacht voor praktisch en middelbaar opgeleiden.
 • Bij het kernwinkelgebied zorgen we voor goede en voldoende fietsenstalling, elektrische oplaadpunten voor e-bikes en veilige fietsroutes.
 • Het kernwinkelgebied is autoluw/autovrij en blijft bereikbaar voor ontsluitende buslijnen van het OV.
 • Voor het parkeren aan de rand van het kernwinkelgebied zijn voldoende parkeer- en oplaadvoorzieningen, ook voor het stallen van deelauto’s.
 • De inrichting van de openbare ruimte met veel groen in het centrum is aantrekkelijk, en we houden het schoon.
 • Een goede ontsluiting en effectieve aansluiting van de infrastructuur van bedrijfsterreinen (wegen, openbaar vervoer).
 • In onze Zaanstad pakken we de leegstand in de binnenstad/het centrum aan door het invoeren van een leegstandsverordening.
 • De straten, die buiten het kernwinkelgebied vallen, transformeren we naar woonstraten. Waar nodig passen we de bestemmingen van panden daarvoor aan.
 • De gemeentelijke dienstverlening via een digitaal, ondernemersloket dient ondernemersgerichter te worden gemaakt. Om vestiging van (nieuwe) bedrijven te bevorderen en het bureaucratische proces van vergunningverlening voor de aanvrager zo goed mogelijk te laten verlopen, biedt de gemeente de mogelijkheid gebruik te maken van een contactambtenaar die behulpzaam is bij dit proces.
 • Accountmanagers inzetten bij acquisitie van bedrijven voor onze bedrijfsterreinen.
 • Dat Zaanstad een aantrekkelijke vestigingsplaats wordt voor bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame, prefabwoningen, houtbouw en circulaire bouw.
 • Zzp’ers blijven een belangrijke factor binnen de Zaanse economie.
  In Zaanstad lag in 2019 het niveau van het aantal Zzp’ers op 11.4% van de werkende bevolking. Binnen Zaanstad zijn zzp’ers van groot belang en moeten worden ondersteund.
 • De PvdA wil laagdrempelige dienstverlening ter ondersteuning en ter bevordering van de bedrijfsvoering van zzp’ers.
 • De PvdA blijft voorstander van de mogelijkheid tot het behouden van kwijtschelding van gemeentelijke belasting voor zzp’ers die het financieel moeilijk hebben.
 • Voldoende bedrijfsruimten (verzamelgebouwen) voor zzp’ers in de stad.
 • Actief beleid op langdurige leegstand van bedrijfspanden om ruimte te creëren voor nieuwe bedrijvigheid en/of woonruimte.

Gecombineerd wonen en werken en Toerisme

Industrie en wonen schuiven, schuren en komen samen. Zware industrie verplaatst zich in toenemende mate naar industriegebieden aan de rand van Zaanstad. Waar mogelijk ontwikkelt Zaanstad plannen om wonen en werken op industrieterreinen te combineren.

Om toerisme op een juiste manier te versterken is een zorgvuldige blik nodig op mogelijkheden, kansen en consequenties. De Zaan kan daarvoor worden benut als verbindende schakel tussen deelgebieden van Zaanstad.

Wat willen wij:

 • De PvdA wil blijvend aandacht voor voldoende ruimte voor kleine en lokale detailhandel in de wijken. Dat maakt de buurt interessant en levendig.
 • We gaan door met het bevorderen van kleinschalige bedrijven en bedrijfsverzamelgebouwen op binnenstedelijke locaties voor de sector dienstverlening en de creatieve industrie.
 • Structurele en langdurig leegstaande winkels en kantoren dienen alternatieve bestemmingen te krijgen, bijvoorbeeld wonen.
 • Het transformeren van bedrijventerreinen tot gecombineerde woon- en werkgebieden versnellen.
 • Door het inzetten op gezamenlijke projecten op het gebied van toerisme, cultuur, horeca, hotels en detailhandel krijgt toerisme een frisse impuls. Streekmarketing kan hierin een belangrijke rol in blijven spelen.
 • De groei van toerisme willen we reguleren in verband met overlast die ervaren kan worden. Denk aan overlast door rolkoffers of parkeeroverlast. Daar nemen we maatregelen tegen.

Sociaal ondernemerschap

Sociaal ondernemerschap heeft expliciet als doel specifiek sociale en/of duurzaamheidsvraagstukken op te lossen en wordt door de gemeente ondersteund. De PvdA staat voor een inclusieve samenleving waar iedereen kan meedoen. Er moet aandacht zijn voor de toegankelijkheid van gebouwen. We zijn van mening dat het toegankelijk maken van winkels en publieke gebouwen en bedrijven goed is voor de ondernemers en voor de mensen met een beperking.

Wat willen wij

 • Wij willen werken aan een gunstig vestigingsklimaat voor ‘Social Enterprises’. Door samen te werken willen we lokale regelgeving die belemmerend werkt, waar nodig aanpassen.
 • PvdA wil dat er een beloningssysteem komt voor sociale ondernemers, die hebben bewezen positief bij te dragen aan de Zaanse samenleving.
 • Met lokale ondernemers maken we afspraken over de sociale agenda en de begeleiding van mensen naar werk.
 • Wij willen een fonds, vergelijkbaar met het gevelfonds, waar bedrijven en organisaties in Zaanstad een beroep op kunnen doen als ze hun pand toegankelijk maken voor mindervalide mensen.

Ondernemersinitiatieven

Ondernemersinitiatieven, zoals ’t Lokaal in Wormerveer, die tot doel hebben om ondernemers, onderwijs zorg en gemeente fysiek en digitaal bij elkaar te brengen (bemiddeling, stages, mantelzorg) worden ondersteund.

Wat willen wij:

 • PvdA wil ook andere bedrijventerreinen stimuleren om met dergelijke initiatieven te komen.
 • We steunen initiatieven van de BIZ en de lokale ondernemers om de stadskern op de Dam aantrekkelijk te maken.
 • De Dam is een plein voor de horeca, maar mensen die even in de gezelligheid willen zitten zonder een drankje te bestellen moeten ook een plek hebben.
 • Samenwerken met de industrie aan de verdere ontwikkeling van Techlands (wereldklasse MBO-onderwijs).

Samen met de industrie (Zaanstad Maakstad), uitwerking geven aan de plannen om waterstof en elektriciteit in te zetten i.p.v. gas.