Financiën

Een financieel beleid gericht om ook in de toekomst te kunnen blijven investeren in de Stad!

Zaanstad blijft de komende jaren groeien en dat vraagt om uitgebreide investeringen in de stad. Om dat te kunnen realiseren kiest de PvdA ervoor om dat ook financieel op een verantwoorde wijze mogelijk te maken.  Een eerste voorwaarde daarvoor is een sluitende meerjarenbegroting. Grote investeringen brengen ook risico’s met zich mee en daarbij past een verantwoord weerstandsvermogen.

Over de afgelopen jaren heeft Zaanstad tientallen miljoenen extra aan financiële middelen via de Metropool samenwerking en het Rijk weten te verwerven. Middelen die zijn dan wel worden ingezet voor sociaal maatschappelijke verbeteringen, infrastructuur en het versnellen van de woningbouwopgave. De PvdA blijft inzetten op het verwerven van extra (rijks)financiering voor de grote opgave waar Zaanstad voor staat.

Wat wij willen:

  • Een sluitende meerjarenbegroting.
  • Een verantwoorde risicoreserve om tegenvallers in de begroting te voorkomen.
  • Bij tekorten in een specifiek domein wordt niet strikt gekeken naar hoe dat alleen kan worden opgelost binnen dat domein. Domein overstijgend wordt gekeken wat effecten zijn op inwoners en de ontwikkeling van de stad. Dit bepaalt de keuzes die worden gemaakt, geen vooraf vastgestelde budgetten maar de menselijke maat.
  • Samenwerken met Rijk, Provincie en de Metropoolregio voor de benodigde cofinanciering.

Uitgaven worden alleen gedaan op basis van een gedegen dekking en een zorgvuldige afweging over nut en noodzaak voor de inwoners van Zaanstad. Met behulp van een financieel dashboard en erkende parameters wordt de invloed van grote investeringen doorberekend in de toekomstige financiële positie van Zaanstad. De leningenportefeuille blijven we kritisch volgen om een beter financieel evenwicht te krijgen en om minder gevoelig voor renteschommelingen te zijn. Er wordt een nieuwe aanpak ontwikkeld met betrekking tot strategische grondpositie(s), zodat we onze (woon)ambities kunnen waarmaken. In overleg met de Rijksoverheid wordt onderzocht of lokale overheden meer ruimte in het belastingdomein kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door bij de uitvoering van regelingen inkomensafhankelijke tarieven te hanteren of rijksbelastingen over te hevelen naar de lokale overheid.

Wat wij willen:

  • Betere bewaking van de financiële positie van Zaanstad door monitoring van effecten van kosten bij investeringen op de langere termijn.
  • Voor sociale woningbouw gaan we ook een sociale grondprijs voor corporaties realiseren.
  • Om het eigen verdienvermogen voor de gemeente te verbeteren, gaan we meer kijken naar draagkracht. De PvdA kiest voor inkomensafhankelijke bijdragen waar dat kan.
  • We willen meer lokale zeggenschap over het heffen en besteden van (rijks)belastingen. Hierdoor wordt het lokaal bestuur versterkt en kunnen er gerichter keuzes worden gemaakt. Zonder dat dit leidt tot lastenverzwaring voor de burgers.
  • De PvdA staat voor een verantwoord en toekomstbestendig financieel beleid. Investeren past bij een groeigemeente als Zaanstad en daarbij hoort ook een sociaal en maatschappelijk passend voorzieningenbeleid.
  • De PvdA staat daarbij voor eerlijke lastenverdeling en zet zich daarbij in om de gemeentelijke lasten niet te laten stijgen.

De PvdA streeft naar een gezonde financiële huishouding voor de stad, maar het Rijk zal daarin een hogere bijdrage moeten leveren dan nu het geval is. Op dit moment krijgt de gemeente onvoldoende structurele middelen om haar taken op verantwoorde wijze uit te kunnen voeren!