Leefbaarheid

Pas als je je veilig voelt, kan je daadwerkelijk vrij zijn. In een onveilige buurt kunnen mensen niet leven, kinderen niet spelen of ondernemers niet werken. In een onveilige omgeving kunnen mensen zich niet ontwikkelen, niet emanciperen, niet zijn wie ze willen zijn. In Nederland is veiligheid oneerlijk verdeeld. Het maakt uit in welke buurt je woont, waar je naar school gaat, waar je je winkeltje hebt. Tussen wijken zijn immense verschillen. Onveiligheid komt ook voor in kwetsbare wijken. De PvdA wil daar iets aan doen. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen, thuis, op straat, op school, op het werk en ook online. Door stevig op te treden waar het moet, en sociaal te zijn waar het kan. Dat betekent investeren in een maatschappelijk verankerde politie en perspectief bieden aan jeugd. 

Wijk veiligheidspacten

In 2020 is het Pact Poelenburg-Peldersveld gesloten met 24 organisaties en bewoners. De stip op de horizon voor 2040 is “dat alle kinderen een goede start hebben in hun leven en zich zo kunnen ontwikkelen dat ze hun talenten kunnen ontplooien, dat bewoners betaald werk hebben, als ze dat niet lukt doen ze op een andere manier mee in de samenleving; en dat alles in gezondere en veiligere wijken”. In het eerste jaar is al het nodige bereikt, maar om alle doelen te kunnen realiseren kost tijd. De PvdA wil dat de gemeente met de nodige capaciteit en financiën zich blijft inzetten voor dit Pact, samen met partners en bewoners. En deze uit te breiden naar Zaandam Oost (Rosmolenwijk, Kogerveldwijk) en Zaandam-Zuid.

Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit, waarbij de onderwereld gebruik maakt van diensten in de bovenwereld, is een groot maatschappelijk probleem. Het heeft in veel gevallen een ernstig effect op de samenleving. Ondermijnende criminaliteit zorgt voor slachtoffers op individueel niveau, maar ook voor sociale schade waarbij grote groepen mensen worden geraakt. De aanpak van ondermijning staat daarom hoog op de agenda. Ook pakken we drugshandel op straat aan. Inwoners kunnen vermoedens van criminele activiteiten melden, zodat de gemeente kan optreden.

We zetten in op preventie…. 

In veel Nederlandse wijken houden criminelen aan jongeren een verleidelijke toekomst voor veel en snel geld. Misdaad lijkt te lonen, criminelen worden rolmodellen. Soms letterlijk. Jongeren worden op steeds jongere leeftijd geronseld door bendes en voor drugshandel en de straatcultuur zijn zich meerdere plekken in ons land aan het verharden, vooral in de grote steden. Vooral jongens met weinig toekomstkansen lijken in de lokale criminaliteit verstrikt te raken. We geven hun meer kansen, met goed onderwijs, meer perspectief op een baan en voldoende professionele jeugdhulp. Samen met wijkagenten bieden we deze jongens een ander toekomstperspectief.

Wat wij willen:

 • De aanwezigheid van politie en justitie is noodzakelijk. We willen meer wijkagenten en boa’s zonder dat de boa alle taken van de wijkagent overneemt.
 • We willen kansarme jongeren perspectief bieden en meteen ingrijpen als iemand dreigt te ontsporen. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom bezuinigen we niet op het buurt- en jongerenwerk en zorgen we er met een extra impuls voor dat alle kwetsbare jongeren in beeld zijn bij onze professionele buurt- en jongerenwerkers.
 • Het buurt- en jongerenwerk staat in nauw contact met de gemeente, het onderwijs, de jeugdzorg en de politie. De gemeente heeft een coördinerende rol.
 • We investeren in onze sociale infrastructuur: elke buurt heeft minimaal een wijkagent en een jongerenwerker.
 • Ouders spelen een grote rol bij het voorkomen van problemen. Wie een veilig thuis heeft, zal minder snel op het verkeerde pad raken. Daarom gaan we met ouders het gesprek aan en bieden we hulp wanneer het verkeerd dreigt te lopen. Daarvoor spreken we ouders ook aan op het gedrag van hun kinderen.
 • Het wijkteam en de brugfunctionarissen komen achter de voordeur, kunnen ouders ondersteuning bieden en spelen dus een belangrijke rol bij de hulp aan ouders. Het wijkteam en de brugfunctionarissen spreken met ouders over wat een kind nodig heeft om een goede start in het leven te maken.

 Hardleerse veelplegers pakken we aan! 

De andere kant is dat nog altijd een groot deel van de criminaliteit wordt veroorzaakt door een vrij kleine maar hardleerse groep veelplegers. In veel grote steden worden de meest notoire criminelen al nauw in de gaten gehouden en aangepakt.

Wat wij willen:

 • In Zaanstad blijven we inzetten op de top 075 aanpak en Back on Track.
 • Jongeren wordt hulp en perspectief geboden, maar willen ze dat niet, dan worden hardleerse veelplegers aangepakt. Daardoor neemt de veiligheid in wijken sterk toe en wordt het ook voor de kleinere of potentiële criminelen duidelijk dat misdaad niet langer loont. Jongeren die hun jongvolwassen leven verkwanseld hebben aan de kleine criminaliteit, hun straf hebben uitgezeten en hun leven willen beteren, bieden we de helpende hand en proberen we in samenwerking met buurt- en jongerenwerk en de reclassering een realistisch alternatief te bieden.
 • Met speciale projecten worden ex-probleemjongeren tussen de 25 en 35 jaar weer bij de maatschappij betrokken.
 • We sluiten met de ex-probleemjongeren tussen de 25 en 35 jaar een sociaal contract af. In ruil voor onze hulp geven zij gastlessen op school om de jongeren van nu te ontmoedigen om hun eerdere misstappen op het criminele pad te volgen.
 • Aanpakken van nieuwe vormen van criminaliteit.
 • Naast zichtbare vormen van criminaliteit op straat, ontstaan er steeds nieuwe vormen van criminaliteit die zich meer aan het oog onttrekken. ‘Cybercrime’ en ondermijning ontwrichten de samenleving. De PvdA wil het offensief tegen ondermijnende criminaliteit uitbreiden.

Bewoners moeten kunnen meedenken over hoe hun wijk veiliger moet worden.

Wat wij willen:

 • Burgers moeten kunnen blijven meedenken over hoe het geld voor veiligheid en politie lokaal wordt ingezet, maar ook over de herkenbare en benaderbare politie in de wijk. Met oog voor, en in contact met bewoners, of die nu jong of oud zijn, wit of zwart.
 • Er wordt gestart met veiligheidstafels, bedoeld om bewoners en experts ervaringen en ideeën te laten uitwisselen en daarmee de veiligheid in de buurt te verbeteren.
 • Bewoners weten vaak het beste wat er mis is in hun wijk en ervaren zelf wat ze onveilig vinden. Daarom stellen we bewoners in de gelegenheid om de prioriteiten voor handhaving en politie in hun wijk deels mee te bepalen. Burgers moeten kunnen blijven meedenken over hoe het geld voor veiligheid en politie lokaal wordt ingezet, maar ook over de herkenbare en benaderbare politie in de wijk. Met oog voor, en in contact met bewoners, of die jong of oud zijn, wit of zwart. De politie is een afspiegeling van de lokale samenleving en er wordt niet etnisch geprofileerd. Door middel van het starten van initiatieven voor veiligheidstafels, bedoeld om bewoners en experts ervaringen en ideeën te laten uitwisselen en daarmee de veiligheid in de buurt te verbeteren.

Praat niet over, +maar met vrouwen. Luister naar de vrouwen!

Cijfers van de Verenigde Naties laten zien dat wanneer vrouwen meepraten over veiligheid en vrijheid dat tot betere resultaten en meer bestendigheid leidt. Daarom wil de PvdA een veel nadrukkelijkere plek en stem voor vrouwen bij veiligheidsbeleid in buurten. Niet alleen omdat dat aantoonbaar tot verbetering leidt, maar ook omdat zij het vaakst slachtoffer worden van bijvoorbeeld geweld of intimidatie, omdat zij zich het vaakst onveilig voelen. Willen we werkelijk bouwen aan veiligere buurten dan moeten er gezamenlijke afspraken komen en moeten vrouwen écht mee kunnen praten. Niet tijdens hun eigen conferenties of bijeenkomsten onder elkaar, maar aan de tafels, in de overleggen, in het praten over veiligheid en in de machtsstructuren en de politiek.

Wat wij willen:

 • We maken veiligheids- en preventieplannen per wijk/buurt/kern en laten inwoners meedenken en beslissen. De inzet en prioriteiten van wijkagenten worden mede bepaald door de inwoners van de wijk.
 • We wijzen jeugdboa’s aan die zich bezig gaan houden met de handhaving in onze kwetsbare wijken, zodat inwoners zich weer veilig voelen in hun eigen buurt.

De wijkagent terug waar die hoort: in de wijk!

De PvdA wil een maatschappelijk verankerde politie, die herkenbaar en benaderbaar is voor mensen in de wijk. Een wijkagent per 5.000 inwoners is het absolute minimum. Die wettelijke norm wordt nu gehaald, maar wijkagenten komen niet aan hun eigenlijke werk toe omdat ze gaten in de roosters moeten vullen, of moeten bijspringen bij incidenten en psychische zorg. Dat moet beter!

Wat wij willen:

 • We willen meer wijkagenten (minimaal 1 wijkagent op 5000 bewoners), maar beseffen tegelijkertijd dat meer blauw op straat alleen niet de oplossing is. We betrekken de buurt daarom actief bij de handhaving en vragen hen op hun buurt te letten, zodat de sociale veiligheid ook als het blauw niet op straat te zien is, aanwezig blijft.
 • Er wordt meer geïnvesteerd in een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Daarmee ontlasten we de politie.
 • We investeren in een goede samenwerking tussen Gemeente, GGD, GGZ, sociale wijkteams, woningcorporaties, politie en justitie.
 • Op meldingen van personen met verward gedrag wordt de politie ondersteund door een ambulanceverpleegkundige en een psychiatrisch verpleegkundige.