Onderwijs

Onderwijs is de basis van onze samenleving en wij zijn voorstander van openbaar onderwijs. Ieder kind in Zaanstad heeft recht op het beste en meest toegankelijke onderwijs. Goed onderwijs is de belangrijkste voorwaarde voor gelijke kansen. De gemeente heeft vooral de taak voorwaarden voor goed onderwijs te scheppen.  De PvdA strijdt voor verbetering van het Zaanse onderwijs: om het onderwijs toegankelijk, breed en kwalitatief goed te laten zijn.

Onderwijs is het fundament van onze samenleving

Onderwijs moet kansen bieden, talent ontwikkelen en het beste uit kinderen halen. Minstens zo belangrijk is de opdracht voor het onderwijs om de democratische waarden over te brengen. Op school leren kinderen en ontmoeten ze elkaar. De PvdA vindt dat de ontmoeting meer centraal moet komen te staan in het onderwijs en ook veel eerder moet beginnen. Namelijk al op de voorschool en bij de kinderopvang. De PvdA is voorstander van hoogwaardige voorscholen, waar kinderen vanaf twee jaar samen leren, spelen en spreken als onderdeel van, of verbonden met integrale kindercentra, waarbij kinderen van 0 tot 12 jaar een gestroomlijnd aanbod krijgen dat is afgestemd op datgene wat elk kind nodig heeft. Wanneer onderwijs en begeleiding beter worden afgestemd, geeft dit ook een extra kans om de betrokkenheid en kennis van ouders beter te gebruiken en te borgen in het onderwijsleerproces. Om kinderen elkaar echt te laten ontmoeten en gezamenlijk de zo belangrijke waarden van onze sociaaldemocratische samenleving te leren en te leren waarderen, zijn wij er voorstander van dat leerlingen onverdeeld naar school gaan. Het is wenselijk dat kinderen niet op voorhand op grond van een levensbeschouwelijke, religieuze, etnische of welke achtergrond dan ook al op jonge leeftijd gescheiden in een educatieve setting belanden. Hoewel wij geen voorkeur hebben voor een pedagogische setting van scholen op grond van de genoemde achtergronden, houden wij ons wel aan de (grond)wettelijke regelgeving betreffende de vrijheid van onderwijs. Wij volgen de landelijke lijn van de PvdA hierin.

Wat wij willen:

 • PvdA wil dat er voor elk kind plek is op de voorschool en in de kinderopvang, zonder scheidslijnen tussen kinderen met en zonder (taal)achterstanden.
 • Brede brugklassen zorgen ervoor dat leerlingen op vmbo, havo en vwo elkaar ontmoeten, daarnaast vergroot het de kans op tussentijds “opstromen”.
 • Burgerschapsonderwijs moet een belangrijker plaats krijgen op alle Zaanse scholen. Juist in een diverse stad als Zaanstad is het belangrijk dat de kinderen de betekenis begrijpen van democratische waarden, dat ze vrijheid hebben en gunnen en dat zo discriminatie en uitsluiting voorkomen kan worden.
 • Taboeonderwerpen zoals pesten, discriminatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag moeten bespreekbaar worden gemaakt op scholen. De gemeente gaat de leraren en scholen hierbij ondersteunen.
 • Ook buiten schooltijd stimuleren we een aanbod van naschoolse activiteiten (sport en cultuur) voor leerlingen die zo goed mogelijk aansluiten op het aanbod van de school. We gaan experimenteren met het beter integreren van het aanbod binnen en buiten school, met een betere aansluiting tussen school en naschoolse opvang. Hierdoor vormen leren, spelen en ervaren meer een geheel.
 • De PvdA stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen onderwijs, kennisinstellingen, het bedrijfsleven, ondernemers, onderzoek en de overheid.
 • De PvdA spant zich in voor de komst van (dependances) van HBO en universitair onderwijs.

Aanpak lerarentekort

Het lerarentekort in Zaanstad is de afgelopen jaren schrikbarend hard opgelopen. Naar verwachting zal dat tekort in de komende jaren nog toenemen. Dit heeft tot gevolg dat we overvolle klassen krijgen, er geen meester of juf voor de klas beschikbaar is. De werkdruk voor de leraren is daardoor gigantisch. Dit is onacceptabel. De PvdA vindt dat elk kind zeker moet zijn van de beste leraar voor de klas in Zaanstad.

Wat wij willen:

 • Als Zaanstad blijven we investeren in goede randvoorwaarden voor de leraren om leraren beter te kunnen laten werken. Door het het bieden van huisvesting, parkeervergunningen en extra ondersteuning in de klas.
 • We blijven investeren in omscholingstrajecten voor zij-instromers.
 • Zaanstad is een stad met grote diversiteit aan leerlingen en dit vergt extra vaardigheden. Scholen moeten de tijd en ruimte krijgen om nieuwe leraren goed te begeleiden gedurende de eerste jaren, zodat vroegtijdige uitval wordt voorkomen.
 • Zaanse leerkrachten moeten voluit betrokken worden bij het ontwikkelen van het onderwijs in hun stad. In het bepalen en het uitvoeren van het gemeentelijk onderwijsbeleid zal de stem van leraren hierbij medebepalend zijn. Daarom komt er een lerarenagenda in Zaanstad

Focusscholen

Er moet geïnvesteerd worden waar ’t het hardst nodig is. Scholen die extra hun best moeten doen, omdat er veel kinderen met achterstand op zitten, verdienen meer ondersteuning van de gemeente. Zo kunnen we bijdragen aan een goede ontwikkeling van alle Zaankanters.  We willen geen zwakke scholen in Zaanstad. De PvdA wil blijven investeren in het onderwijs om dit aan te pakken.

Wat wij willen:

 • Om volop mee te kunnen draaien in onze samenleving zijn lezen en schrijven van groot belang. De PvdA wil laaggeletterdheid en taalachterstanden bestrijden door te blijven inzetten op kwalitatief goede voorschoolse opvang. En door goed samen te blijven werken met de Bieb. Ouders moeten actief betrokken worden.
 • We blijven investeren in goed onderwijs op jonge leeftijd en het tijdig signaleren van achterstanden.
 • In de wijken waar het lerarentekort het grootst is, maakt de gemeente het aantrekkelijker voor leraren om juist op die scholen in die wijken les te geven.
 • Wijk- en jeugdteams en het jongerenwerk blijven nauw samenwerken met het onderwijs om jongeren met problemen te begeleiden en docenten te ontlasten. Ze zullen op scholen aanwezig zijn.
 • Onderadvisering komt helaas nog voor. We houden scherp in de gaten op welke scholen dat voorkomt en gaan het gesprek aan met die scholen. Alle adviezen die niets met aanleg, werkhouding of talent te maken hebben, accepteren we niet. We zullen er alles aan doen om dat uit te bannen.
 • Indien noodzakelijk worden ook ouders geholpen om het naar schoolgaan van hun kinderen te ondersteunen.

Zaanstad kent meer dan 50 basisscholen. Dagelijks gaan duizenden kinderen naar een van deze scholen. Naast goed onderwijs staat voor de PvdA toegankelijkheid voorop: onderwijs dat alle kinderen gelijke kansen biedt om te leren en zich te ontwikkelen. De toelating tot de basisschool is daarbij cruciaal. Kinderen hebben niet altijd een gelijke kans toegelaten te worden op de basisschool die de voorkeur van hun ouders heeft. Het ondoorzichtige toelatingsbeleid van basisscholen speelt een rol in die tweedeling. Het moet en kan anders. De kloof tussen kinderen van hoogopgeleide ouders en die van lager opgeleide ouders neemt toe. Deze kinderen komen elkaar steeds minder tegen op het schoolplein of daarbuiten.  Dat leidt tot scheiding tussen kinderen. Dit is zorgelijk voor de kansengelijkheid.

Wat wij willen:

 • In Zaanstad komt er een eerlijk en transparant aanmeldbeleid. Dit wordt opgesteld door de gemeente samen met schoolbesturen, met aandacht voor het tegengaan van segregatie.
 • Selectie op scholen op basis van inkomen, sociale klasse of andere kenmerken is definitief afgelopen.
 • De aanmeldregels en het toelatingsbeleid wordt openbaar.

Passend onderwijs

De zorg in en rondom de school moet op orde zijn. De PvdA wil een laagdrempelige en goede afstemming tussen leraren, ouders, kinderen, zorg en hulpverlening binnen school. Vragen en problemen worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd en opgepakt om zwaardere problemen te voorkomen. De vraag en de behoefte van ouders en jongeren staan hierbij centraal. De PvdA wil dat er voor zoveel mogelijk leerlingen een passend aanbod op de wijkschool aanwezig is. Passend onderwijs betekent dat zoveel mogelijk kinderen op het regulier onderwijs zitten, met de ondersteuning die daarbij hoort. Dat loopt nog niet goed genoeg. Schoolbesturen en jeugdzorgpartners hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De PvdA wil blijven inzetten op intensieve samenwerking tussen deze partijen om de ondersteuning te verzorgen die op scholen nodig is om alle leerlingen op maat te bedienen.

Wat wij willen:

 • We ondersteunen leraren extra waar zorg en passend onderwijs leiden tot extra werkdruk.
 • Op elke school zijn medewerkers van de ouder- en kindercentra aanwezig zodat de aansluiting tussen school en zorg verbetert.
 • Het is onze ambitie dat er in Zaanstad geen kinderen tussen de wal en het schip vallen. We willen inzetten op een tijdige afstemming tussen school en andere opvang zodat er niemand onvrijwillig thuis zit. Wanneer kinderen toch grotere afstanden moeten afleggen, hebben we een goed vervoerssysteem nodig dat rekening houdt met het kind en de ouders en waarbij sprake is van maatwerk.

Beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs is hofleverancier van vakmensen. Dat moet zo blijven. Door meer Vmbo-leerlingen eerder te laten kennismaken met het MBO en het vakmanschap, wordt de doorstroming verbeterd. Binnen dit kader stimuleert de PvdA samenwerking tussen Zaanse MBO- en Vmbo-instellingen en gezamenlijke projecten.

Vmbo-leerlingen in de eindexamenklas krijgen een beter idee van wat het MBO inhoudt, inclusief de perspectieven op stages en werkgelegenheid, zodat ze een betere studiekeuze kunnen maken. Samenwerking met het midden- en kleinbedrijf is hierbij essentieel.

Wat wij willen:

 • De gemeente helpt bij een sterke profilering van het mbo in de stad. Bedrijven moeten meer stageplekken aanbieden aan mbo-studenten die er na afronding mogelijk kunnen blijven werken.
 • Niemand zonder diploma op de bank! We gaan starten met het ’thuiszitterspact’ en streven naar zo min mogelijk thuiszitters zonder diploma.
 • Het voortijdig school verlaten daalde de afgelopen jaren, maar dit aantal kan nog verder omlaag. Schoolverzuim wordt door de scholen aangepakt. Als onderwijs tijdelijk of permanent geen optie is, moet er een passende oplossing worden gezocht.
 • De gemeente stimuleert de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om voor leerlingen zo goed als mogelijk een plek in het Zaanse bedrijfsleven te vinden. Zo kunnen de talenten van jongeren beter worden aangesloten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

Schoolgebouwen

Voor goed onderwijs heb je goede schoolgebouwen nodig. De PvdA blijft investeren in goede en gezonde schoolgebouwen met een gezond binnen- en buitenklimaat. Daarom blijven nieuwbouw, renovatie en eventueel uitbreiding van scholen belangrijke aandachtspunten.

Wat wij willen:

 • PvdA wil dat de schoolgebouwen van hoge kwaliteit zijn en dat ze zo duurzaam mogelijk worden gebouwd. Zo min mogelijk bureaucratie en heldere afspraken tussen gemeente en schoolbesturen moeten dit mogelijk maken.
 • Schoolgebouwen worden zo veel mogelijk centraal in wijken gepland.
 • In uitbreidingsgebieden wordt rekening gehouden met de behoefte aan tijdelijke extra huisvesting.

Veiligheid

Leerlingen verdienen een veilige school. De PvdA wil samen met de scholen werken aan het invoeren van succesvolle programma’s die pesten terugdringen. Programma’s zoals Vreedzame school, Vreedzame wijk. De PvdA wil dat samen met de schoolbesturen, leerkrachten, ouders en leerlingen gewerkt wordt aan een tolerante en veilige schoolomgeving en samenwerken met politie waar deze veiligheid in het geding is. Waar mogelijk en noodzakelijk wordt samengewerkt met specialisten.

Wat wij willen:

 • We ondersteunen scholen om signalen van huiselijk geweld, loverboyproblematiek en seksuele chantage vroegtijdig te herkennen en hiervoor de passende zorg in te schakelen.
 • Pesten, racisme en geweld hoort niet thuis op Zaanse scholen. Alle kinderen horen zich veilig te voelen op hun school.
 • Goed leren en goed onderwijzen kan alleen in een veilige omgeving. Betrokkenheid van ouders is cruciaal voor goed en veilig onderwijs. We willen het gesprek tussen leraren, leerlingen en ouders versterken. Waar nodig zal worden samengewerkt met partners uit het veld om het beste en veiligste onderwijs voor de Zaanse kinderen te bereiken.
 • Wapenbezit onder jongeren gaan we voorkomen, door samen te werken met onderwijs. We gaan jongeren en ouders bewust laten maken van de risico’s van wapenbezit. En het wapenbezit terugdringen via  onder meer preventief fouilleren, kluisjescontrole op scholen en gezamenlijke wapeninzamelingsacties.