Zorg en Welzijn

Samenwerken aan goede zorg voor iedereen.
De mens centraal en iedereen telt mee

Iedereen moet zeker zijn van zorg wanneer dat nodig is. De gemeente is verantwoordelijk voor de WMO- en de jeugdzorg. Deze taken zijn in 2015 naar de gemeente gegaan, maar niet met voldoende budget. Hoe we daar lokaal mee omgaan, is een politieke keuze. De PvdA vindt dat het beperkte budget nooit een belemmering mag zijn om de zorg te leveren die iemand nodig heeft. Iedereen moet daarop kunnen rekenen. Als jij ziek bent of iemand in je omgeving ziek is, heb je hulp nodig. Dan wil je erop kunnen rekenen dat jij of je naasten de juiste zorg, aandacht en liefde krijgen. Niet op basis van wie je bent, maar op basis van wat je nodig hebt.

Wat wij willen:

 • Zorg dient toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar te zijn, waarbij kwaliteit en het op tijd geven van de juiste zorg voor onze inwoners voorop staat.
 • Inwoners kunnen rekenen op een persoonlijke benadering gebaseerd op vertrouwen.
 • De wachtlijsten bij onze lokale teams worden versneld aangepakt. Als daar extra capaciteit voor nodig is, wordt dat georganiseerd.
 • We werken samen met maatschappelijke partners, zoals het buurthuis, de school, de bibliotheek, sportverenigingen. Daarmee versterken we het sociale netwerk van Zaanstad.
 • Het moet voor elke inwoner duidelijk zijn, waar je met je zorgvraag terecht kunt. Daarom organiseren we de toegang zo eenvoudig mogelijk, in de buurt.
 • We doen er alles aan om met mensen die zorg mijden in contact te komen. In de wijken leggen we actief contact met inwoners en wachten niet tot het laatste moment om te ondersteunen. Voor bijvoorbeeld het Veldpark betekent dit dat er een inloopvoorziening komt voor de ondersteuning van zorgvermijders, dat in ‘t Veldpark zijn wijkfunctie terugkrijgt en dat er in de openbare ruimte wordt geïnvesteerd.
 • Veel mensen, die lange tijd zorg nodig hebben, zoals mensen met psychische klachten, hebben een risico op eenzaamheid. Naast medische zorg en medicatie bieden we daarom ondersteuning op het gebied van welzijn en werk.
 • Inwoners met langdurige en chronische aandoeningen krijgen een meerjarige indicatie. Daarmee verlagen we de stress voor inwoners en de administratieve lasten voor gemeente en zorgaanbieders.
 • Een sterke GGD. De afgelopen periode heeft aangetoond dat een goed uitgeruste GGD noodzakelijk is.
 • De PvdA heeft zich eerder sterk gemaakt voor een autisme- en dementievriendelijke gemeente en zal dit blijven doen, samen met belangenorganisaties zoals Zaai en Mama vita en Stichting Alzheimer Zaanstreek Waterland.
 • In alle vormen van ondersteuning, toegang tot voorzieningen, regelingen en communicatie houden we rekening met laaggeletterden.

Betaalbaarheid

De dikte van je portemonnee mag nooit een obstakel zijn als je naar de dokter of het ziekenhuis moet. Toch is dat nu voor veel mensen het geval. Uit onderzoek blijkt dat een op de tien Nederlanders zorg mijdt of uitstelt om het eigen risico uit te sparen. Dat moet anders. Als PvdA willen we de solidariteit terug in onze zorg.

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geldt sinds 2019 een vast abonnementstarief voor de eigen bijdrage van WMO-zorg zoals de huishoudelijke hulp. Voor iedereen, onafhankelijk van de hoogte van het inkomen of de samenstelling van het huishouden, lag dat bedrag in 2021 op
€ 19,00 per vier weken. Het gevolg is dat veel meer mensen gebruik zijn gaan maken van de regelingen. Mensen die voorheen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp prima zelf konden betalen. Omdat we als gemeente opdraaien voor deze extra kosten, komt daarmee de zorg van mensen, die het echt nodig hebben in gevaar komt. Dat moet anders.

Wat wij willen:

 • De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Zaanstad neemt de vrijheid om op zoek te gaan naar manieren om de zorg betaalbaar te houden en beschikbaar voor inwoners die het zelf niet kunnen betalen.
 • Een inkomensafhankelijke eigen bijdrage behoort tot de mogelijkheden.
 • We blijven het Rijk aanspreken op haar verantwoordelijkheid. Het geld wat gemeenten ontvangen voor de uitvoering van de WMO- en jeugdhulp moet omhoog. Extra geld vanuit het Rijk wordt onder andere gebruikt om de wijk- en jeugdteams te versterken.
 • We werken met langdurige overeenkomsten en subsidies met zorgverleners. Liefdevolle zorg heeft baat bij een goede relatie van mensen met zorg- en hulpverleners. Elke keer als die relaties verbroken worden door weer een aanbesteding, bemoeilijkt deze gemeente de liefdevolle zorg.
 • Het budget mag nooit een belemmering zijn om de zorg te leveren die nodig is.

Marktwerking en aanbestedingen

Wat wij willen:

 • We stoppen met aanbesteden van de wijk- en jeugdteams. Daarmee borgen we de continuïteit en voorkomen we onrust onder personeel.
 • De marktwerking in de zorg dringen we terug door het aantal zorgaanbieders te beperken. Daarmee maken we het aanbod overzichtelijker voor onze inwoners.
 • We investeren in personeel dat de kwaliteitseisen van de contracten controleert. Zorgaanbieders die fraude plegen of misbruik maken van hun positie pakken we aan. Er komt toezicht op zorgaanbieders en de kwaliteit van de verleende zorg.
 • We versimpelen de financiële systemen om de administratieve lasten bij jeugdzorgaanbieders te verlagen.

Jeugdzorg & Jongerenwerk

Corona heeft al bestaande problematiek verstrekt. Met name jongeren en ouderen hebben een offer gebracht. We zagen dat de jeugd GGZ toenam. Suïcide, ernstige eetstoornissen, automutilatie, zijn in het algemeen grote problemen onder de jeugd. Gameverslaving en verslaving aan softdrugs komt met name bij jongens voor. Als PvdA vinden we dat ook na Corona aandacht moet blijven voor deze thema’s. Het jongerenwerk heeft een belangrijke signalerende en preventieve functie. Tezamen met onze PvdA motie jongeren is er de afgelopen periode een nieuwe visie ontwikkeld waarin samenwerken centraal staat. Ook is er meer geld beschikbaar gekomen voor jongerenwerk.

Wat wij willen:

 • Er is één stedelijk jeugdteam ondergebracht in een stichting. Daarmee is er een éénduidige werkwijze en blijft de zorgverlener hetzelfde, ook als je verhuist binnen Zaanstad. De vertrouwensrelatie wordt versterkt. Want met een stichting voorkomen we nieuwe aanbestedingen van het Jeugdteam en hebben we meer regie.
 • Jeugdteams zijn toegankelijk voor inwoners doordat zij aanwezig zijn en samenwerken met het onderwijs, centra Jong en huisartsen. In elke school is afhankelijk van de behoefte, een lid van het jeugdteam aanwezig.
 • We nemen maatregelen om de wachtlijsten weg te werken. Extra geld vanuit het Rijk investeren we in voldoende personeel.
 • Door samenwerking van het Jeugdteam met centra jong, onderwijs, sociale wijkteams en huisartsen zorgen we ervoor dat het team bereikbaar en toegankelijk is voor inwoners.
 • Er komen praktijk-ondersteuners bij huisartsen. Daarmee kunnen inwoners snel terecht met vragen en worden huisartsen ondersteund.
 • We willen dat kinderen zoveel mogelijk thuis kunnen blijven wonen met ondersteuning voor het gezin. Wanneer dit niet mogelijk is moeten er voldoende zorgplekken zijn dicht in de buurt waar jongeren kunnen verblijven. Ook spelen pleegouders een belangrijke rol voor (tijdelijke) opvang.
 • Bij de preventieve aanpak hebben jongerenwerkers en sportbuurtwerkers een belangrijke signalerende rol. Zij kunnen het gesprek laagdrempelig aangaan. Jongeren kunnen bijvoorbeeld bij een potje voetbal hun verhaal doen. Deze manier van werken vanuit een laagdrempelige vertrouwensrelatie speelt een belangrijke rol in het voorkomen van zwaardere zorg voor jongeren.
 • Ouders worden actief betrokken bij de preventieve aanpak.
 • In elke wijk een jongerenplek. Daarmee krijgen jongeren van verschillende leeftijden een plek om elkaar te ontmoeten, om huiswerk te maken, workshops te organiseren, muziek te maken, etc. De activiteiten worden georganiseerd dóór jongeren vóór jongeren met ondersteuning van de jongerenwerkers.
 • Samenwerken met onder meer onderwijs, jeugdteams, sportbuurtwerk, jongerenloket en straathoekwerk staat centraal bij jongerenwerk. We voeren daarmee de vernieuwde visie op jongerenwerk uit.
 • Voor jongeren uit gezinnen waar weinig geld is zorgen we voor regelingen waarmee de contributie voor sport en cultuur worden betaald.
 • We blijven het netwerk van jonge ervaringsdeskundigen inzetten, Jongeren Ervaringsdeskundigen Zaanstad (JEZ).
 • Er zijn naschoolse activiteiten (cultuur/sport) voor alle jongeren naar het IJslandse model. Dit betekent dat samen met de school, ouders, gemeente en andere lokale partners wordt gewerkt aan een veilige omgeving voor jongeren, op alle plekken waar zij veel tijd doorbrengen.
 • Jongeren met problematische schulden worden geholpen hun leven weer op de rit te krijgen. Daarvoor zetten we de ‘Get a grip’ aanpak voort en bereiden we het uit. De gemeente neemt hun schulden over en begeleidt deze jongeren naar werk en/of scholing.
 • In de coalitie één tegen eenzaamheid is er aandacht voor het bestrijden van eenzaamheid onder jongeren.

 

 

 

Ouderen
Zaanstad heeft veel vitale ouderen, die veel vrijwilligerswerk doen, actief bijdragen aan de maatschappij en ontmoetingsplekken nodig hebben. De vitale ouderen wonen langer thuis in hun eigen wijk/dorp. Tegelijkertijd zien we dat bij ouderen eenzaamheid en dementie vaker voorkomen. We zijn trots dat mede door de inzet van de PvdA   de afgelopen periode Zaanstad de titel ‘dementievriendelijke gemeente’ heeft gekregen. Het bestrijden van eenzaamheid zien we als onze maatschappelijke opgave. Er wordt in de regio samengewerkt om de zorg voor ouderen te verbeteren

Wat wij willen:

 • We bouwen meer woningen, waar mensen zelfstandig kunnen blijven wonen, maar wel gebruik kunnen maken van gedeelde faciliteiten (bijvoorbeeld bij een verzorgingshuis), zoals een eetgelegenheid of een gemeenschappelijke ruimte.
 • We richten een taskforce ouderenhuisvesting op. Deze inventariseert, waar de knelpunten zitten, waar ouderen terecht kunnen met vragen en waar ze hulp kunnen krijgen.
 • We zetten met onze partners het initiatief voor een lokale alliantie tegen eenzaamheid voort. Daarvoor leggen we huisbezoeken af en zorgen we voor voldoende ontmoetingsplekken in de wijk.
 • Voor bepaalde groepen, zoals mensen met Alzheimer, zijn goede woon-zorgconcepten nodig. We zoeken hiervoor de verbinding, in activiteiten en doelgroepen.
 • We werken verder aan de uitgangspunten van de dementievriendelijke gemeente. Door aandacht, bewustwording en trainingen over dementie. Er wordt daarvoor samengewerkt met de regionale afdeling Alzheimer Nederland Zaanstreek-Waterland.
 • Zorg wordt dichtbij georganiseerd, dus in de eigen woonomgeving.
 • Er is aandacht voor beweegaanbod voor ouderen in de buurt. We ondersteunen daarmee ouderen om aan hun eigen gezondheid te werken.
 • In de regio werken aanbieders en gemeenten samen om goede zorg te bieden aan alle ouderen. De regiovisie ouderenzorg Zaanstreek Waterland is daarbij het uitgangspunt.

Wonen en Zorg

Mensen moeten zeker zijn van een veilige plek om te wonen. Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig en in hun eigen huis te kunnen laten wonen, zijn er voorzieningen nodig die daarbij helpen. Thuislozen helpen we door eerst een woning aan te bieden. Dit geeft zekerheid en vermindert stress waardoor er ruimte voor mensen ontstaat om problemen op andere levensgebieden aan te pakken.

Wat wij willen:

 • Om wonen en zorg te verbinden werken de ketenpartners samen, zoals de woningcorporaties, wijk- en jeugdteams, GGZ aanbieders, GGD, politie en andere hulpverlenende instellingen.
 • We bouwen meer woningen, waar mensen zelfstandig kunnen blijven wonen, maar wel gebruik kunnen maken van gedeelde faciliteiten (bijvoorbeeld bij een verzorgingshuis), zoals een eetgelegenheid of een gemeenschappelijke ruimte.
 • Wijkcirkels worden onderdeel van beschermd wonen. Een professional bezoekt mensen met een kwetsbaar netwerk en brengt ze bij elkaar, zodat mensen in vergelijkbare situaties elkaar kunnen helpen.
 • Voor de opvang van (economische) daklozen organiseren we meer opvanglocaties en ‘housing first’. Een opvangsysteem van grote zalen met weinig privacy helpt mensen niet bij het herstellen van hun maatschappelijke leven. Met kleinschalige, en waar nodig tijdelijke woningbouw om de ergste nood te verlichten lukt dat wel.
 • We zetten onze pilot voort waarbij we met corporaties 50 uitstroom-urgenties verstrekken aan mensen uit instellingen. Zodat mensen met een zorgvraag en ambulante begeleiding zelfstandig hun leven kunnen oppakken.

Mantelzorgers

Onze samenleving kan niet zonder al die mensen die mantelzorg verlenen. Van groot naar klein. Van er dag in dag uit voor iemand zijn, tot af en toe een boodschap doen voor de buurman. Al die vormen van mantelzorg zijn onmisbaar voor de mensen die worden geholpen én voor ons als samenleving. Mensen steken vaak al hun energie, liefde en passie in hun zorg, maar tegelijkertijd kan intensieve mantelzorg ongelooflijk zwaar zijn. Daarom willen we hen ontlasten

Wat wij willen:

 • We blijven mantelzorgers via het mantelzorgcompliment ondersteunen. We maken respijtzorg mogelijk door respijtzorgkamers ter beschikking te stellen in gecombineerde woonvormen of op ‘short stay’ plekken.
 • Er komt nog meer aandacht voor en ondersteuning aan jongeren die mantelzorg verlenen.
 • De mantelzorgwaardering wordt opgenomen in de stadspas.
 • Pleegouders zijn goud waard. We ondersteunen hen als dat nodig is en voorkomen zo dat pleegouders uitvallen. Voor zowel ouders als pleegkinderen is uitval verschrikkelijk.
 • De wijkteams werken samen met ervaringsdeskundigen en vrijwilligersorganisaties zoals Stichting MOE.
 • In de wijkteams is voldoende kennis aanwezig over mantelzorg.

Buurthuizen en vrijwilligers

Buurthuizen en vrijwilligers zijn het cement van onze Zaanse samenleving. Buurthuizen zijn belangrijke ontmoetingsplekken voor de buurt. Geen enkele samenleving kan zonder de inzet van vrijwilligers. Zij zijn van onschatbare waarde. Maatschappelijke vrijwilligersorganisaties moeten kunnen rekenen op de gemeente als betrouwbare partner. Deze organisaties hebben een grote maatschappelijke waarde voor Zaanstad.

Wat wij willen:

 • Buurthuizen moeten zeker zijn van hun bestaan. We leveren maatwerk in de ondersteuning van buurthuizen.
 • Maatschappelijke vrijwilligersorganisaties zoals de Voedselbank, De Sluis, Kledingbank, De Zaanse uitdaging kunnen rekenen op de gemeente als betrouwbare partner. Ondersteuning kan zowel financieel als adviserend zijn.
 • De sociale wijkteams werken actief samen met vrijwilligersorganisaties in Zaanstad.
 • We blijven vrijwilligers waarderen met een jaarlijks vrijwilligersfeest en de maandelijkse vrijwilligerswaardering.

VN-verdrag rechten van mensen met een beperking

Zaanstad moet een toegankelijke stad zijn voor mensen met een beperking. Het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking is daarbij altijd het uitgangspunt dat wordt toegepast.

Wat wij willen:

 • Onze gemeentelijke websites zijn voldoende toegankelijk en begrijpelijk voor mensen met beperkingen, ook voor mensen met een zintuiglijke beperking of mensen die de taal niet voldoende machtig zijn. Wanneer dat niet het geval is, verbeteren we dat zo snel mogelijk.
 • In de vervoerregio maken we ons er hard voor dat het openbaar vervoer, zoals de stads- en streekbus, toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
 • Bij de inrichting van de openbare ruimte, de terrassen en openbare gebouwen houden we met een goede inrichting en voldoende faciliteiten rekening met mensen met een beperking. We betrekken vooraf ervaringsdeskundigen bij nieuwe ontwikkelingen.
 • Wij blijven aangesloten en geven invulling aan het manifest “Iedereen doet mee”. Daarmee werken we aan bewustwording en gelijkwaardigheid voor alle inwoners.

Gezondheid en Preventie

In onze stad heeft iedereen recht op een gezond leven. Toch zien we dat de gezondheidsverschillen groot zijn. Wie in armoede leeft is vaker ongezond. Kinderen in armoede hebben vaker een ongezonde levensstijl. Daar kunnen ze hun hele leven last van houden.

Wat wij willen:

 • Met het Zaans Preventie Akkoord neemt de gemeentemaatregelen om roken en drinken tegen te gaan en overgewicht te voorkomen.
 • Voldoende speeltuinen en speelplekken waar kinderen kunnen bewegen en spelen.
 • Watertappunten op schoolpleinen, in speeltuinen en bij sportclubs.
 • In het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs stimuleren we de aandacht voor gezondheid, gezonde voeding, sporten, bewegen. Dit doen we bijvoorbeeld via de schoolkantine te voorzien van fruit en voorlichting door Jongeren op gezond gewicht (JOGG Zaanstad).
 • Hiermee willen we dat elke school het predicaat Gezonde School krijgt.
 • In het voortgezet onderwijs blijven we voorlichten over de gevaren van (synthetische) drugs. Waar nodig bieden we begeleiding om te voorkomen dat incidenteel gebruik leidt tot een verslaving.

Kinderen die in armoede opgroeien krijgen een gratis lidmaatschap van de sportvereniging, de bibliotheek en culturele instellingen zoals de muziek- en toneelschool. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de Stadspas.

Terug naar Verkiezingsprogramma Zaanstad