Bereikbaarheid

Een overheid die samenwerkt, ondersteunt en servicegericht is
Veel gaat goed maar het kan nog beter!

We zien gelukkig voorbeelden van hoe er verbeterslagen zijn gemaakt in de dienstverlening van de gemeente, we hebben ons daar als PvdA ook voor ingespannen. De gemeentelijke website is aangepast en meer toegankelijk gemaakt. Ook is er meer aandacht gekomen voor de wijze van communiceren door de gemeente. Bij tal van projecten worden bewoners ‘eerder’ betrokken bij onderwerpen die hen raken.  Dat is ook goed want de lokale overheid krijgt steeds meer taken en er wordt een sterker beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen.

Een groeiende stad en een participerende overheid vraagt om voldoende ambtelijke capaciteit. Momenteel wringt dit binnen de gemeentelijke organisatie. Meer capaciteit is nodig om in te kunnen spelen op de bestaande ambities.

Digitale media spelen een steeds belangrijkere rol in de communicatie en dienstverlening van de gemeente. Ook de omstandigheden en gevolgen van Corona maken de afhankelijkheid van inwoners en ondernemers naar de overheid steeds groter. We zijn ondanks Corona ook doorgegaan met initiatieven die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale democratie. Denk daarbij aan de (digitale) ideeënmarkt en het aanbieden van een dagdeel programma voor scholieren van zowel basis als voortgezet onderwijs op het stadhuis. Op die manier kun je laten zien hoe democratie werkt binnen de gemeente.

Voor een gezonde democratie is het essentieel dat iedere stem telt en dat iedereen zich gehoord voelt. Dat iedereen die wil, kan deelnemen. Dat de belangen van al onze inwoners, in de raad, maar ook daarbuiten, worden behartigd en verdedigd. Burgerparticipatie is belangrijk. Inwoners weten vaak zelf het beste wat er in hun eigen omgeving speelt en welke oplossingen er mogelijk zijn. De gemeente is daarom toegankelijk en benaderbaar voor al onze inwoners. We luisteren naar ervaringsdeskundigen en nemen hun aanbevelingen mee bij het verbeteren van de uitvoer van onze gemeentelijke taken. Daarbij is voor ons het algemeen belang altijd leidend. We zorgen ervoor dat alle inwoners, niet alleen die met de grootste mond, worden gehoord en zijn ons ervan bewust dat niet iedere groep zich even actief in inwonersinitiatieven roert.

Vergroten van de zeggenschap van inwoners

Wat wij willen:

 • Iedereen moet betrokken kunnen zijn bij wat er in zijn of haar omgeving gebeurt. In elk raadsvoorstel geven we daarom expliciet aan op welke manier betrokkenheid en inspraak zijn georganiseerd en hoe ervoor is gezorgd dat iedereen de gelegenheid heeft om in een zo vroeg mogelijk stadium mee te praten.
 • Inspraak en betrokkenheid bij de lokale besluitvorming zijn belangrijk. Daarom is alle informatie die mensen opvragen in principe openbaar. Als inwoners en/of journalisten een beroep willen doen op de Wet Openbaar Bestuur, dan wordt dat verzoek altijd binnen de wettelijke termijn behandeld. De gemeenteraad krijgt jaarlijks een overzicht van de WOB-verzoeken en de wijze van afhandeling.
 • We versterken het burgerplatform waarin mensen, die gebruik maken van een gemeentelijke regelingen, bijvoorbeeld in het sociaal domein, vertegenwoordigd zijn om het gemeentelijk beleid en de uitvoering ervan beter te maken.
 • We willen gaan experimenteren met nieuwe vormen van inspraak om zo te ontdekken wat bij onze gemeente past. Zoals ‘Right to challenge’.
 • We staan als PvdA midden in de samenleving, zijn voor al onze inwoners benaderbaar en geloven in de kracht van het ombudswerk. Daarom organiseren we in al onze buurten/dorpen spreekuren, zodat iedere inwoner met zijn of haar zorgen bij ons terecht kan.
 • In onze gemeente zorgen we voor voldoende stemlokalen, zodat iedereen in de directe omgeving zijn of haar stem kan uitbrengen.
 • Onze gemeente is zorgvuldig waar het gaat om de bescherming van privacy en de gegevens van haar inwoners. Bij aanbestedingen en subsidies weegt privacy mee. We zijn terughoudend bij het willekeurig verzamelen van data in de openbare ruimte. De data stellen we niet beschikbaar voor oneigenlijke doelen.
 • Uitbreiding van het ambtenarenapparaat om te kunnen voorzien in de groei van de stad en de gewenste participatie.

Ruimte voor inwonersinitiatieven

Wat wij willen:

 • De gemeente zorgt voor inwoners en ondernemers voor een adequate ondersteuning bij vragen, klachten en vergunningverlening.
 • De dienstverlening moet toegankelijk zijn, onafhankelijk of men te laaggeletterd is of de taal onvoldoende spreekt.
 • Onze gemeente/stad/dorp staat open voor initiatieven van inwoners. Daarom maken we een beleidsplan inwonersinitiatieven, waarin precies staat hoe mensen zelf aan de slag kunnen. We helpen inwonersinitiatieven bij het vergroten van hun bereik en vinden het belangrijk dat alle inwoners – niet alleen de meest mondige – deelnemen aan inwonersinitiatieven. Deze initiatieven kunnen gratis gebruik maken van gemeentelijke publicatiekanalen zoals de gemeentepagina in wijk en de gemeentelijke website.
 • Alle wijken/dorpen kunnen in samenspraak met de wijkmanager hun eigen buurt/dorpsbudget besteden, waarbij inwoners mede bepalen waar ze het geld aan uitgeven.
 • De invloed van de wijkmanager binnen de gemeente moet vergroot worden. Omdat de wijkmanager de directe lijnen heeft met inwoners.
 • Als gemeente is de houding niet meer ‘kan niet, mag niet’, maar ‘waar kunnen we helpen’. De mogelijkheden om zelf tuinen, plantsoenen, parken en speeltuinen te beheren worden vergroot.
 • We moedigen initiatieven van inwoners aan, die de sociale cohesie in een buurt/dorp vergroten, de leefomgeving vergroenen of energievoorziening verduurzamen. Daarom verankeren we buurtrechten, zoals het ‘Right to challenge’ en ‘Right to plan’, in onze lokale verordeningen
 • Initiatieven van inwoners steunen we alleen als ze breed gedragen worden. We willen voorkomen dat een mondige minderheid ten koste van een grote groep inwoners met gemeenschapsgeld haar zin doordrijft.
 • Ambtelijke structuur van diensten en afdelingen. We zorgen ervoor dat binnen de gemeentelijke organisatie wordt samengewerkt, zodat het voor bewoners eenvoudiger wordt om hun ideeën te realiseren.

Versterken van de raad

Wat wij willen:

 • Onze gezonde lokale democratie wint aan kracht als de gemeenteraad ook in staat is haar controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taak goed uit te oefenen.
 • We zien dat gemeenteraadsleden de combinatie van het politieke ambt, werk en hun privéleven lastig kunnen bolwerken. Hiervoor is voldoende fractieondersteuning wenselijk, zodat onze volksvertegenwoordigers hun controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taak goed kunnen uitoefenen.
 • Veel belangrijke politieke beslissingen worden op regionaal niveau in gemeenschappelijke regelingen genomen. Als gemeenteraad hebben we daar te weinig zicht op en kunnen we onze controlerende en kaderstellende taak onvoldoende/niet uitvoeren. Om de grip te vergroten maken we jaarlijks afspraken over wat de gemeenschappelijke regelingen moeten bereiken. Zo sturen we niet alleen op geld, maar ook op doelstellingen en maatschappelijke effecten.
 • Een beetje integriteit bestaat niet. We zijn daarom open over onze nevenfuncties en onthouden ons van stemming als belangenverstrengeling, of de schijn ervan op de loer ligt.
 • Inwoners krijgen de mogelijkheid om een onderwerp op de raadsagenda te zetten. Voor dit burgerinitiatief moeten ze […] handtekeningen verzamelen.
 • Onze gemeente krijgt een kinder-/jongerenraad, zodat ook deze nog niet stemgerechtigde groep gehoord wordt. De kinder-/jongerenraad wordt ondersteund door de griffie en presenteert jaarlijks haar visie op de lokale uitdagingen aan de gemeenteraad;
 • Onze gemeenteraad wordt bijgestaan door een kinder- jongerenraad.
 • Onze gemeente krijgt een door leerlingen op scholen gekozen kinderburgemeester. Op die manier vergroten we de betrokkenheid van kinderen bij onze lokale democratie.

 

Versterken van de ambtelijke organisatie

 • Een groeiende stad vraagt om groeiende ambtelijke capaciteit en goede dienstverlening.
 • Diversiteitsbeleid is een belangrijk onderdeel bij de uitbreiding en de verbinding met de stad.
 • De organisatie leert van successen, maar ook van fouten die zijn gemaakt.

De gemeente Zaanstad is een aantrekkelijke werkgever. Zaanstad behoort tot de aantrekkelijkste gemeenten om voor te werken.