Cultuur

Cultuur is belangrijk voor een aantrekkelijk en levendig Zaanstad
Cultuur toegankelijk voor iedereen

Kunst en cultuur raakt, verbindt, verheft, ontspant en biedt naast plezier ook stof tot nadenken. Het gaat over wie we zijn, over onze drijfveren en over onze dromen. Zonder de bibliotheek, de muziekschool, de cultuur- en poppodia, de (gemeentelijke) musea en cultuureducatie is het lastig om die dromen te verwezenlijken. Cultuur draagt in al zijn verschijningsvormen bij aan de leefbaarheid in de wijken en steden.

Voor mensen met een kleine beurs zijn kunst en cultuur nog te vaak onbereikbaar. En ook de makers hebben het vaak moeilijk. Bijvoorbeeld om betaalbare atelierruimtes te vinden of zich te verzekeren. De Coronacrisis heeft de culturele sector onevenredig hard geraakt.

De PvdA steunt de culturele en creatieve sector en hanteert de ‘Fair Practice Code’ voor een eerlijke beloning.

Cultuur speelt een ook een verbindende rol tussen de inwoners van Zaanstad. Honderden vrijwilligers werken in Zaanstad aan een inspirerend mozaïek van amateurkunst. Cultuur is ook de Zaanse geschiedenis, de oude en nieuwe Zaanse stijl, het Zaans Museum, het erfgoed en Inverdan.

Wat willen wij.

 • De PvdA vindt het ook belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd met kunst en cultuur in aanraking te laten komen.
 • Deelname van kinderen aan cultuur wordt bevorderd. Kinderen van minder draagkrachtige ouders/verzorgers worden daarbij ondersteund door onder meer het invoeren van een Stadspas.
 • Meedoen aan sport en cultuur is ook voor volwassenen belangrijk. Er komt daarom een volwaardige regeling voor volwassenen met een inkomen tot 120 – 130% van het sociaal minimum. Daarmee wordt de contributie voor sport en cultuur betaald.
 • Cultuur vormt een belangrijk onderdeel van het lespakket op basisscholen.
 • De PvdA wil dat het cultuurmenu ook beschikbaar is in het vmbo-onderwijs.
 • Culturele diversiteit waarderen we en moedigen we aan.
 • Het systeem van subsidies voor amateurkunst moet effectief en toegankelijk zijn en ruimte laten voor vernieuwing.
 • De PvdA wil cultureel ondernemerschap stimuleren. De zichtbaarheid van kunst in de openbare ruimte is belangrijk en daarom wil de PvdA deelname aan kunst en cultuur bevorderen in wijken en op plekken waar dat niet vanzelfsprekend is.
 • Voor amateurorganisaties in de kunst- en cultuursector moeten er voldoende kleinschalige podiumfaciliteiten beschikbaar zijn.
 • De PvdA vindt het behoud van instellingen als bibliotheken (in de Zaanstreek ‘De Bieb’) van belang, temeer die instellingen een belangrijke educatieve functie hebben.
 • We vragen van culturele instellingen, die door de gemeente gesubsidieerd worden, goed werkgeverschap, bijvoorbeeld door de toepassing van de ‘Fair Practice Code’.
 • Mensen met een beperking moeten makkelijk toegang hebben tot kunst en cultuur, bijvoorbeeld met rolstoelvriendelijke theaters en musea.
 • De centrumfunctie willen we uitbouwen en we versterken de cultuur in andere wijken en dorpen.
 • Nader onderzoek voor een locatie met een creatieve, meervoudige gebruiksfunctie w.o. Popfunctie (Blackbox inrichting), horeca etc. als toekomstige locatie voor o.a. de Flux.
 • De Oostzijderkerk krijgt een nader in te vullen publieke functie.
 • De Bieb krijgt een eenmalige financiële injectie om de accommodatie in de oude Verkadefabriek die druk bezocht wordt (om te telewerken, te studeren, boeken te lezen etc.) te moderniseren.

De PvdA wil meer toeristen naar Zaanstad trekken en meerdaags verblijf stimuleren. Daarvoor zijn meer evenementen en voorzieningen nodig.

Wat willen wij

 • Een evenementenbeleid waardoor vergunningverlening voor grotere evenementen helder en transparant is.
 • De PvdA wil locaties in de stad aanwijzen waar evenementen kunnen plaatsvinden.
 • Ook kleinschalige evenementen in de stad voor en door eigen inwoners kunnen op ondersteuning blijven rekenen.
 • De PvdA wil duurzaam toerisme bevorderen.
 • Dat er ook in de wijken en dorpen voldoende kleinschalige (sociaal) culturele voorzieningen aanwezig zijn en blijven.

Zaanse Schans

We zijn trots op onze Zaanse schans daarom hebben we met alle belanghebbenden uitwerking gegeven aan de “Strategische visie Zaanse Schans 2030 ”. De enorme groei van het aantal bezoekers op de Zaanse Schans noodzaakt tot herziening van het totale gebied op en om de Zaanse Schans. Het toekomstbestendig maken van de Zaanse Schans zal niet alleen van Zaanstad een stevige investering vragen. De haalbaarheid en het succes is mede afhankelijk van de vraag in hoeverre alle stakeholders op de Zaanse Schans bereid zijn hieraan bij te dragen.

Wat willen wij

 • Uitgangspunt is dat de combinatie van wonen, werken en toerisme op de Schans aantrekkelijk blijft.
 • De PvdA wil een gereguleerde groei van de Zaanse Schans met aandacht voor de bewoners en de omgeving van de Zaanse Schans. De overlast moet beperkt blijven, daar waar het noodzakelijk is, wordt gehandhaafd.
 • Dat de stakeholders op de Zaanse Schans bijdragen aan een gezonde exploitatie.
 • Er wordt een duidelijke keus gemaakt voor een vermakelijkheidsretributie of duinkaart.
 • Stimuleren dat toeristen zoveel als mogelijk gebruik maken van OV-verbindingen en waar mogelijk touroperators stimuleren om elektrische bussen in te gaan zetten.

Zaans erfgoed

De PvdA is zeer positief over actieve participatie in het monumentenbeleid van de vrijwilligers van de vereniging Zaans Erfgoed, de vereniging Zaansche Molen en andere verenigingen en stichtingen die zich bezighouden met ons rijk verleden. Die samenwerking wordt onverminderd voortgezet.

Wat willen wij

 • Dat op plekken waar erfgoed een dominante plek inneemt in een straat of wijk, rekening wordt gehouden met een passende inrichting van de openbare ruimte (verharding, verlichting, etc.)
 • Dat Zaans erfgoed in kleine concentraties verspreid over Zaanstad de juiste waardering krijgt: beter in het zicht en bekend als monument en geen ontwikkelingen in de omgeving die afbreuk doen aan die Zaanse identiteit.